Общи условия

Условия за ползване

 1. Използването на сайта Brandos.bg автоматично означава, че посетителят се съгласява и приема условията, изложенипо-долу. 

 2. Brandos.bg си запазва правото да променя дизайна на уеб сайта и неговите елементи във всеки един момент, без да се задължавада уведомява за това своите потребители.Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.

 3. Характеристиките на продуктите в нашия уеб сайт (цвят, състав, материя, размери) са базирани на характеристики, предоставенини от съответните доставчици. Вариация в цветовата гама е възможна вследствие на различните настройки на мониторите.

 4. При извършена покупка от Brandos.bg се задължаваме да доставим продукта с куриерска фирма "Спиди" до клиента според детайлите на поръчката.

  Извършена покупка задължава клиента да заплати крайната цена на поръчката по следния начин :
      -при доставка, на куриера.

 5. Върнати от клиента пратки, с наложен платеж, не се приемат.

Общи условия за продажба чрез електронен магазин

 1. ПРЕДМЕT
  1. Настоящите общи условия (ОУ) за продажба регулират отношенията между: “ДИЛЕКСА” ООД представлявано от управителя Дилян Куртев Димитров, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (ПРОДАВАЧ), от една страна и от друга страна клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин “Brandos.bg” (“Брандос”), наричан по-долу “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  1. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):
   1. Наименование на Доставчика: “ДИЛЕКСА” ООД
   2. Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, 9300, ул. “Дунав” № 22, вх. Е, ет. 6, ап. 17
   3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Добрич, 9300, бул. “25-ти септември” № 43
   4. Данни за кореспонденция: гр. Добрич, 9300, бул. “25-ти септември” № 43, Email: info@brandos.bg, тел: 0879 948 008
   5. Вписване в търговски регистър при Агенция по вписванията: ЕИК 201088101
   6. Идентификационен номер в електронен регистър на администратори на лични данни при Комисия за защита на лични данни: 382496
   7. Надзорни органи:
    • Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
    • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
   8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 201088101

 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  1. Регистрация
   Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потвърждение по имейл.
  2. Поръчки
   Поръчки могат да извършват всички потребители, приели общите условия. Ползвателят получава фактура, а фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на ДОСТАВЧИКА - куриерски фирми.
  3. Плащане
   Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока чрез наложен платеж. Той трябва да заплати цената на поръчаните артикули плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката. Плащането се извършва само в български лева.
  4. Договор
   Договорът за онлайн продажба между Доставчика и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчика. При извършване на поръчка, клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Доставчика за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра
  5. Доставка на поръчана стока
   Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.Доставката се извършва в сроковете от 2 (два) работни дни. При извънредни обстоятелства, Доставчикът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира потребителя.
  6. Връщане
   1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
   2. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Ако продуктът е грешен или е с дефект, който не е бил описан, сумата за връщането му се поема от Доставчика.
  7. Цени
   Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката.

 4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
  2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ
  Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
  1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора
  2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид
  3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна
  4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си
  5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи
  6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 6. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
  1. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло., и декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
   1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на „ДИЛЕКСА” ООД
   2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от “ДИЛЕКСА” ООД
   3. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти
   4. начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите
   5. правото на потребителя да се откаже от услугите
   6. периода, за който цената на услугите е в сила
   7. условията за ползване на услугите
   8. условията и срока на гаранцията
   9. информация за контакт с „ДИЛЕКСА” ООД, включително по телефон и електронна поща
   10. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение
   11. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
  2. Ползвателят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и с условията на плащания за доставката на продуктите.
  3. Ползвателят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.